Şartlar ve koşullar

Tarih 11.07.2022

1. ZGS Bildungs-GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 2, 45891 Gelsenkirchen (bundan böyle IQ olarak anılacaktır), yetişkin eğitimi alanında (ağırlıklı olarak dil kursları) yetişkin eğitimi alanında (yüz yüze öğretim) hem grup hem de bireysel dersler olarak (sözleşmeyle kararlaştırılan kurs türüne bağlı olarak) online koçluğuda sunmaktadır. Dil kurslarında, katılımcılara ortak Avrupa referans çerçevesine (GER) dayalı öğretim görevlileri tarafından ders öğretilir. Aşağıda yüz yüze öğretim ve online koçluk arasında bir ayrım yapılmadıkça, aşağıdaki hükümler her iki IQ teklifi / hizmeti için geçerlidir.

2. Kayıt belirsiz bir süre geçerlidir, ancak minimum sözleşme süresi dikkate alınarak (kaydın ön yüzüne bakınz). IQ, dersleri erbest çalışanlar ve uzman üçüncü şahıslar tarafından yerine getirme hakkına sahiptir. Sadece kayıtlı katılımcının dersleri kullanmasına izin verilir. Üçüncü şahısların şahıslar tarafından kullanımı, IQ'nun onayını gerektirir.

3. Katılım ücreti bir takvim ayının 3. iş gününe kadar ve peşin ödenmelidir. Sözleşmeye göre bir kayıt ücreti ödenecekse, bunun kurs başlangıcında ödenmesi gerekir. Sözleşme içinde bulunduğunz ayda başlarsa, aynı durum ilk (bölüm) ayın katılım ücreti için de geçerlidir. Otomatik ödeme prosedürü üzerinde anlaşmaya varılırsa, ödeme, sözleşmede kararlaştırılan vade tarihlerine göre yapılacaktır. Yeni sözleşmeler veya diğer değişiklikler durumunda, sözleşme ortağı, ödeme tutarı hakkında hesaptan kesilmeden en az beş gün önce (ön bildirim süresi) bilgilendirilecektir. IQ, yılda bir kez aylık katılım ücreti fiyatlarını 10,00 Euro'ya kadar artırma hakkını kullanmaya sahiptir, en erken üç ay geçtikten sonra.

Katılım ücretinin ödenmesi şu an mevcut yasal düzenlemeye göre KDV muafiyetsizdir. Yasal düzenlemedeki bir değişiklik nedeniyle KDV muafiyeti ortadan kalkarsa, IQ bu zamandan itibaren oluşan KDV'yi faturalama hakkına sahiptir.

4. Sözleşme ortağı, en geç ödeme süresinin sona ermesi ile birlikte bir uyarı ile temerrüde düşmüştür.Sözleşme ortağının ödemede temerrüdü olması durumunda, IQ diğer şeylerin arasındadır, IQ'nun sözleşmeye bağlı olarak yükümlü olan hizmetlerin sağlanmasını reddetme, yani katılımcının hizmet tekliflerine katılmayı reddetme hakkına sahiptir. Bir uyarı gönderilmişse, hemen ödenmesi gereken uyarı başına 5 Euro uyarı ücreti hesaplanacaktır.

5. Ders tarihleri ​​IQ tarafından belirlenir. Operasyonel nedenlerle değiştirme mümkündür. Belirli bir tarih hakkı yoktur. IQ, minimum sözleşme süresi içinde iyi niyet nedeniyle bir sözleşme kesintisi verirse, minimum sözleşme süresi kesilen süre kadar uzatılır.

6. Sürdürülebilinen öğrenme başarısı için derslere düzenli katılım gereklidir. Sürekli desteği garanti etmek için IQ, mazeretli bir devamsızlık durumunda (tıbbi sertifika veya staj gibi diğer gerekçeli durumlar) mümkün oldukça yedek dersler vermeye çalışır.  Ancak bunun için herhangi bir hak yoktur. Katılımcının mazeretsiz olarak derse girmemesi durumunda bu saatler tamamlanmış sayılır. Sözleşme süresinin bitiminden sonra, bunun için tüm haklar sona erer. Yedek ders denkleştirme mümkün değildir.

7. Sözleşme ilişkisi, her iki taraf tarafından, minimum sözleşme süresi dikkate alınarak, bir takvim ayının sonuna kadar 1 aylık süre ile uygun şekilde feshedilebilir. Bu, kontenjan sözleşmeleri, yani sabit bir toplam saat sayısını içeren sözleşmeler için geçerli değildir. Bir ihbar süresine uyulmaksızın, haklı nedenlerle olağanüstü fesih hakkı, her iki sözleşme tarafı için etkilenmez. Herhangi bir fesih bildirimi yazılı olmalıdır. Performansa geçici bir engel olması durumunda, sözleşmenin olağanüstü feshi hariçtir. Performansın önündeki geçici engelden IQ sorumlu olduğu sürece, yasal fesih hakları kalır.

8. IQ, çok az sayıda katılımcı bir teklife kaydolmuşsa, sözleşmeden çekilme hakkını rezerve eder. Geri çekilme duyuruları genellikle ilgili teklif başlamasından beş gün önce gerçekleşir. IQ ayrıca mücbir sebep durumunda veya bir öğretim görevlisi / raportör sürekli hastalık nedeniyle yokluğu durumunda da geri çekilebilir. Bu durumlarda IQ, katılımcıyı teklifin iptali konusunda derhal bilgilendirecektir. Sözleşme ortağı tarafından IQ'ya halihazırda ödenmiş olan katılım ücretlerinin tamamı geri ödenecektir. Çalışanlar veya IQ'nun diğer vekil temsilcileri tarafından kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışlar dışında, sözleşme ortağının / katılımcının diğer hakları hariç tutulur.

9. IQ, ilan edilen öğretim görevlisinin / raportörün yerini, eşit niteliklere sahip olması şartıyla, yedek öğretim görevlisinin / raportörün sağlamak hakkına sahiptir. Belirli bir öğretim görevlisindem / raportöründen ders alma hakkı yoktur.

10. Tüm katılımcılar için yüksek kaliteli öğretimi garanti edebilmek için, IQ, sınıfta uygunsuz davranan bir katılımcıyı o gün için bir uyarıdan sonra ödeme yükümlülüğünü azaltmadan dersten uzaklaştırma hakkını kullanabilir. Sorunsuz bir ders uygulama garanti etmenin tek yolu budur.

İki uyarı başarısız olursa, IQ bir süre bildirimde bulunmaksızın iyi bir nedenden ötürü olağanüstü fesih hakkına sahiptir.

11. IQ, geçerli yasal hükümlere uyarak kasıtlı ve ağır ihmal durumunda, sözleşmeye dayalı ve sözleşmeye bağlı olmayan tüm sorumluluk durumlarında müşterilere ve kayıtlı kişilere karşı sorumludur. Diğer durumlarda - sonradan aksi belirtilmedikçe - IQ yalnızca sözde bir temel yükümlülüğün ihlali durumunda sorumludur (bu, yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin uygun şekilde yürütülmesini sağlayan bir sözleşme yükümlülüğüdür ve müşteri düzenli olarak uygunlandığına güvenebilir), öngörülebilir ve tipik hasar için tazminat ile sınırlıdır.

Diğer tüm durumlarda, aşağıdaki yönetmeliğe tabi olarak sorumluluk hariç tutulur. IQ'nun sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığında, bu aynı zamanda çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekaleten temsilcilerinin kişisel sorumlulukları için de geçerlidir. IQ'nun yaşam, beden veya sağlığa yönelik yaralanmalardan kaynaklanan veya Ürün Sorumluluk Yasasına uygun olarak ortaya çıkan hasarlara ilişkin yükümlülüğü, yukarıdaki sorumluluk istisnaları ve sınırlamalarından etkilenmez.

12. 12. IQ tarafından dağıtılan çalışma belgeleri telif hakkı ile korunmaktadır ve IQ ve ilgili öğretim görevlilerinin / raportörünün  onayı olmadan - kısmen bile olsa - çoğaltılamaz veya ticari olarak kullanılamaz. Kullanıcı bu hakkı kesin olarak kabul ediyor.

13. Bu hüküm ve koşullarda yapılan değişiklikler, müşteriye, önerilen yürürlüğe girme tarihinden en geç iki ay önce yazılı olarak sunulacaktır. Müşterinin rızası, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için önerilen tarihten önce itirazını bildirmemişse, verilmiş sayılır.

Teklifte bu onay etkisine özel referans yapılır.

14. Alternatif anlaşmazlık çözümü: IQ, bir tüketici hakem heyeti huzurunda anlaşmazlık çözüm prosedürü işlemlerine katılmaya ne istekli ne de zorunludur.

15. Sözleşme ortağı, IQ'ya kayıt için gerekli tüm verilerin doğru ve tam olarak sağlanacağını ve kişisel verilerindeki (adres, telefon, e-posta vb.) herhangi bir değişiklikten IQ'nun derhal haberdar edileceğini garanti eder. Verilerdeki değişikliklerle ilgili her türlü bilgi faksla +49 (0) 209 3606-275'e, e-posta ile Kundenbetreuung@iq-lingua.de adresine veya posta yoluyla ZGS Bildungs-GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 2, 45891 Gelsenkirchen, Almanya'ya gönderilmelidir. Sözleşme ortağı, verilerdeki değişiklikler hakkında bilgi vermezse ve bu, IQ'nun katılımcıya hizmeti düzgün bir şekilde sunmasını engellerse, özellikle de katılımcı herhangi bir değişiklik bildirimi alamazsa, IQ bundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Diğer yasal hükümlere bakılmaksızın, IQ, kayıt sırasında yanlış bilgi verilmişse, kötüye kullanım durumunda (örn. birden çok kayıt kayı) veya  yasadışı faaliyetlerde bulunduğuna dair ciddi belirtiler varsa hizmetlerin tamamını veya bir kısmını sunmama veya sözleşme ortağına / katılımcıya teklife erişimini engellemek hakkına sahiptir. 

16. Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku, uluslararası özel hukuk hariç olmak üzere, münhasıran geçerlidir.

17. Bu kayıt koşullarının münferit hükümleri tamamen veya kısmen etkisiz veya uygulanamaz hale gelirse, geri kalan hükümler ve bunların etkililiği etkilenmeden kalır. Etkisiz veya uygulanamaz hüküm, geçersiz hükmün anlamı ve amacına mümkün olduğunca yakın olan etkili ve uygulanabilir hüküm ile değiştirilmelidir. Aynısı bir ihmal durumunda da geçerlidir.

Yüz yüze öğretim için özel düzenlemeler

18. Yasal ve / veya resmi talimatlar veya tavsiyeler, doğal afetler, kurs odalarının hasar / tahribatı veya diğer IQ'nun sorumlu olmadığı durumlarda, IQ sınıfta öğretimi online koçluğa dönüştürme hakkına sahiptir. Yalnızca sınırlı yüz yüze dersler mümkünse, IQ, yüz yüze dersleri, her katılımcının düzenli yüz yüze derslerde kendilerine ayrılan orantılı süreye sahip olacak şekilde adapte etme hakkına sahiptir (Örnek: dört kişilik bir grupta düzenli yüz yüze eğitim ve 90 dakikalık bir ders; Adaptasyon: iki kişilik bir grup ve 45 dakikalık bir ders).

Sınıf öğretimini değiştirme veya adapte etmek hakkı, değişiklik veya adaptasyonun sözleşme ortağı için makul olmaması durumunda geçerli değildir.

19. IQ, belirli süreli sözleşmeler için (minimum sözleşme süreli sözleşmeler), sözleşme ortağına bir takvim ayının sonuna kadar 1 aylık bir ihbar süresi ile özel bir fesih hakkı verir. İkamet değişikliğine dair bir kanıt varsa, yeni ikamet yerine makul yakınlıkta bir IQ konumu yoksa veya kayıt tamamlandıktan sonra işsizlik meydana gelirse, IQ sözleşme ortağına daha fazla özel fesih hakkı verir. Bildirim süresi, bir takvim ayının sonuna kadar 1 aydır.

20. Madde 19`a göre özel bir fesih hakkın kullanılırsa, sözleşme ortağı, sözleşmenin sürdügü esnasında daha kısa bir süre sözleşme yaparsa, önceki sözleşmenin daha yüksek katılım ücreti arasındaki farkı başından sonuna kadar geriye dönük olarak ödemek zorundadır IQ, gerçek dönem için ayrı bir katılım ücreti göstermezse, bir sonraki kısa dönem için katılım ücreti uygulanır.

21. Dersler Noel haftası (24-31 Aralık) ve ilgili federal eyaletteki resmi tatiller hariç tüm tatillerde yapılır. Kararlaştırılan katılım ücreti belirtilen tüm süreler için ödenmelidir.

22. İkili koçluk (sadece 2 katılımcıyla yüz yüze ders) ancak iki katılımcının (bundan böyle "kurs ortakları" olarak anılacaktır) aynı günde aynı sözleşmeyi imzalaması durumunda sonuçlandırılabilir. Bir kurs ortağı iptal ederse, ikili koçluktan sözleşme fesih tarihinde ayrılacaktır.

Diğer kurs ortağı, IQ'nun kendisine bunu bildirmesinden sonraki 14 gün içinde ilk fesihine katılmadığı sürece, bireysel koçluk fiyatları ile bireysel koçluk olarak sözleşmeye devam eder. Bir kurs ortağı, madde 8`e göre özel fesih hakkı kullanırsa ve diğer kurs ortağı buna katılırsa, her iki kurs ortağı da baştan itibaren, uzun sözleşmenin katılım ücretinin ve şimdi fiili sürenin daha kıA sözleşmenin daha yüksek katılım ücretine göre olan farkı geriye dönük olarak müşterek ve müteselsilen ödemek zorundadırlar. IQ, gerçek dönem için ayrı bir okul ücreti göstermezse, sonraki kısa dönem için okul ücreti belirleyicidir.

23. Yurtdışında yaşayan bir katılımcının vize başvurusunda bulunmak için dil kursuna ihtiyacı varsa, sözleşmenin ilk iki aylık kurs ücretleri sözleşme başlamadan önce ödenmelidir. Orijinal sözleşme belgesi, yalnızca ödeme alındıktan sonra katılımcıya verilecektir.

Katılımcı, sözleşmenin kararlaştırılan başlangıcından itibaren bir ay içinde rezerve edilen dil kursuna başlamazsa, sözleşme özel bir bildirime gerek kalmadan sona erecektir. IQ, alınan kurs ücretlerini eksi 150.00 EUR işlem ücreti katılımcıya geri ödeyecektir.

Online koçluk için özel düzenlemeler

24. Online koçluk tüm yıl boyunca, hatta hafta sonları da mevcuttur. Ancak, Noel haftasında 24 Aralık'tan 31 Aralık`a kadar ve resmi tatillerde (öğretim görevlisinin ve katılımcının federal eyaletine göre) ve Karnaval Pazartesinde, çevrimiçi koçluk yapılmaz.

25. Sürekli öğrenme başarısı için derslere düzenli katılım gereklidir. Müşteri, kararlaştırılan zamanda derse online girmesine sorumludur. Teknik sorunlar olması durumunda, her zaman bir destek çalışanıyla hemen iletişime geçmelidir. İletişim bilgilerini bilgi materyallerinizde bulabilirsiniz.

26. IQ, online yoğun koçluk rezervasyonu yaparken sözleşme ortağına aşağıdaki hakları verir: rezerve edilen kursun başlamasından 14 gün öncesine kadar, henüz başlamamış olan yeni bir kursa katılım için rezervasyon mümkündür;

Rezerve edilen kursun başlamasından 14 gün öncesine kadar alternatif bir kurs sunulmazsa ve bu, başlangıçta rezerve edilen kursun başlangıcından itibaren üç aylık bir süre içinde olmazsa, sözleşme ortağı katılım ücretini geri alacaktır.

Bu türden tarih erteleme, ancak rezerve edilen kursun başlangıcına kadar 14 gün içinde bir doktor raporu sunulursa, mümkündür. Rezerve edilen kurs başladıktan sonra, tarih erteleme artık mümkün değildir.

27. IQ, teklifin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için belirli teknik gereksinimlerin müşteri tarafından karşılanması gerektiğini belirtir. Bunu yapmak için, müşterinin internet özellikli bir bilgisayara veya uygun bir cihaza, sabit bir internet bağlantısına (en azından DSL6000), bir kulaklığa ve bazı ücretsiz olarak kullanılabilen (üçüncü taraf) Software`ye ihtiyacı vardır. Ayrıca, öğretim görevlisi ile etkileşim için tüm olasılıklardan tam olarak yararlanmak için günümüzde çoğu cihaza entegre edilmiş bir web kamerası kullanılması önerilir.

28. Müşteri, teknik gereksinimlerin yerinde olmasını ve gerekli (üçüncü taraf) Software kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Üçüncü şahıs Software kullanımı, yalnızca müşteri ile üçüncü şahıs Software ilgili sağlayıcısı arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki oluşturur. Üçüncü şahıs Software sağlayıcısı, IQ adına hareket etmez ve IQ, müşteriye karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü şahıs Software sağlayıcısını kullanmaz. Müşteri teknik gereksinimleri oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmediyse, IQ'ya karşı herhangi bir hak talep edilmez.

29. IQ, online koçluk bağlamında sunulan hizmetleri daha da geliştirme, değiştirme ve tamamlama hakkınını kullanabilir. Bunun için daha fazla teknik ön koşulu oluşturulacaksa ve / veya belirli ek (üçüncü taraf) Software gerekirse, müşteriye bu konuda zamanında bilgi verilecektir.

30. IQ, İnternet kullanımının ve İnternet üzerinden veri aktarımının güvenlik açıkları içerebileceğine açıkça işaret etmektedir. Bu konuda tam koruma mümkün değildir. Sisteminin üçüncü şahısların erişimine karşı korunması için gerekli koruyucu önlemleri almak müşterinin sorumluluğundadır.

Bu, özellikle müşteri tarafından kullanılan Browsersoftware güvenlik ayarlarının kullanımını , müşteri verilerinin düzenli olarak korunması ve bilgisayar virüslerini önlemek için bir güvenlik duvarı ve güncel koruma Software kullanımını içerir.

Sayfanın başı